MİRAÇ’TA PEYGAMBER’İMİZE VERİLEN ÜÇ HEDİYE

MİRAÇ’TA PEYGAMBER’İMİZE VERİLEN ÜÇ HEDİYE
Emiyra Bayrak Kabe komşusu

 

Miraç’ta Peygamber (s.a.v.) Efendimize verilen üç hediye nedir?

Efendim dün gece mirac kandilimizi eda ettik Dualarımız selavatlarımız ile Seyyidel enbiya  habibi mustafayı zikrettik. Pekiyi bizlere Rabbimiz  tarafından verilen Nebimiz tarafından getirilen hediyeleri nasıl muafaza edeceğimizi bilmeliyiz. Allah cc bizleri bu hediyeleri muafaza eden kullarından eylesin.

Miraç’a çıktığında Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimize verilen hediyeler...

1- Namaz:

Miraçtaki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mûsâ -aleyhisselâm-’ın tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk’a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakte indi­rilmiştir. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak, bire on vererek, beş vakti kılana elli vaktin ecrini ihsân edeceğini bildirmiştir. Daha sonra Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Her kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa, o kimseye (bu iyi niyetinden dolayı) bir sevap yazılır, yaptığı takdirde ise on sevap yazılır. Her kim de, bir kötülük yapmak ister, ancak onu yapmazsa, kendisine günah yazılmaz. Şâyet o kötülüğü yaparsa, bir günah yazılır!” (Müslim, Îman, 259)

NAMAZ BEŞ VAKTE İNDİRİLDİ

Bu husustaki hadîs-i şerîfte beyân olunduğu üzere Allâh Teâlâ, başlangıçta elli vakit olarak emredilmiş olan namazı, Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in müteaddid mürâcaatı ile beş vakte indirmiştir. Bunun mânâsı, insanlar üzerindeki hukûkullâh îcâbı olarak namazın elli vakit kılınmasının müstehak olduğu, ancak Cenâb-ı Hakk’ın lutf u keremi ile bu mükellefiyetin bire on nisbetinde azaltıldığıdır. Esâsen Cenâb-ı Hakk’ın:

“Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56) beyânı, beşer için aslî faâliyetin ibâdet olduğu, ancak merhamet-i ilâhiyye îcâbı en zayıf fert dahî dikkate alınarak bu hususta tenzîlât yapıldığı mânâsına geldiği gibi, mecbûrî olmamakla birlikte beş vakitten fazlasına cevaz verildiğini ve bunun gerekliliğini de ifâde eder.

Kâmil mü’minler, farz olan bu beş vakte ilâveten, kuşluk, işrâk, evvâbin gibi nâfile namazlar kılarlar ve bilhassa gece teheccüde kalkarlar. Bütün bunlar bu vâkıanın tabiî bir neticesidir. Ancak bu gibi ibâdetlerin, insanların tâkat getirebilen ve o zevke ulaşabilen kısmına âit olması için, namaz emri elli vakitten başlatılıp bilâhare Hazret-i Peygamber aleyhissalâtü vesselâm’ın mürâcaatı ile beş vakte indirilmiştir.

CENNET’E GİRECEK İLK ÜMMET

Rabbim bizleri bu ümmetlere dahil eylesin.

 

2- Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e hitâben:

“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

BÜYÜK GÜNAHLAR AFFEDİLECEK

Allah cc bizleride af ettiğin kullarının arasına  alsın. 

3- Bakara sûresinin son iki âyet-i kerîmesi vahyedilmiştir. Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem’e (Miraçta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

Bununla birlikte Miraçtaki vahyin tafsîlât ve keyfiyetini ancak Allâh cc bilir.

Rabbim bizleri Efendimiz Habibimiz MUHAMMET MUSTAFA’nın şefaatinden mahrum etmesin.

KABE’NİN KOMŞUSU