İSTİĞFARIN ÖNEMİ

İSTİĞFARIN ÖNEMİ

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

İstiğfar etmek çok kıymetlidir. Beladan, kazadan muhafaza eder. Vasıtaya binince, mutlaka üç kere istiğfar duası ile (Bismillahillezi…) diye başlayan duayı okumalıdır. Manası, “ya Rabbi, yerde ve gökte sana sığınırım” demektir. Bunları okuyunca, yerde ve gökte kazadan beladan korunulur.

Âyetel Kürsi’yi okumak da iyidir. Ayrıca Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okuyanın da kazadan emin olacağı hadis-i şerifle bildirilmiştir.
Âyetel Kürsi Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvelhayyül kayyûm, lâ te'huzühusinetün velâ nevm, lehu mâfissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâhalfehüm, velâ yü-hîtûnebi'şey'im min ilmihî illâ bima şâevesia kürsiyyühüssemâvâtivel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâve hüvel aliyyül azim...”

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı:

“Allah, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar ne uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine...”

Kur’an-ı Kerim öyle bir kitab-ı ilahidir ki, onun her harfinde yüz bin derde yüz bin şifa vardır. İlaçların bir kısmının etkisi kesindir, bir kısmınınki ise zannidir. Yani bir kısmı mutlak şifadır, bir kısmı ise, şifa olabilir de olmayabilir de. Kur’an-ı Kerim ise, kesin şifadır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:

“O Kur’an, iman edenler için bir hidayet ve şifadır.” (Fussilet44)

Bir yaşlı teyze, 12 imamdan birisine gelir, “Ya imam, kızımı çok özledim, öleli çok oldu, rüyamda göremiyorum, himmet etseniz de görsem” der. O gece kızını rüyasında çok feci bir şekilde azap içinde görür.

Kızı, kendisiyle birlikte orada bulunan 570 kişinin de çok acı azap çektiğini söyler.
Ertesi gün yaşlı teyze olanları imama anlatır, “keşke görmez olaydım” der.

Aynı gece Hazret-i İmam, rüyasında o yaşlı kadının kızını Cennetlik olarak görür. Şaşkın halde bakarken kız, der ki, bugün buradan geçen salih bir kişi bütün mezardakilerin ruhlarına bir Fatiha, üç İhlâs okudu. Allahü teâlâ hepimizi affetti.

Evet, değerli okurlarım muhterem ve muhtereme kardeşlerim. Hiç şüphesiz dua, insanoğlunun Allah’a güvencesidir ve O’na sığınmaamacının bir aracıdır. Dua, insanın bir ömür boyu günde 24 saatini kapsayan bir duygudur. Dua ile insan, beden ile ruh gibidir. Bizimle hep beraber olan manevi ve kutsal bir olaydır.

“Dua ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir.”

Bunun içindir ki dua eden her insanda bir huzur ve ferahlık meydana gelir. Dua fıtri bir hâldir ve bütün dinlerde de mevcuttur. Dua bir ubudiyettir; yaratılışın, kulluğun ve Rabbine karşı iman ve itimadın gereği olarak kişinin Allah’a yönelmesi ve O’na iltica ve tevekkül etmesidir. Dua, Allah ile kul arasında en önemli vasıta, yüksek bir nispet ve kulluk makamının en yücesidir. Nitekim bir ayette mealen şöyle buyrulur:

“De ki, eğer duanız olmazsa (Rabbiniz katında) ne ehemmiyetiniz var?”

İSTİĞFAR DUASI

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbeteabdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâhayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”

İSTİĞFAR DUASININ MANASI

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbeettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme yâRabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere “Estağfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huvel’-hayyel-kayyûmeve etubü ileyh” okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu. Anlamı ise “Bu ana gelinceye kadar elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbeettim.” demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği,“Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbüileyh”tir.

Allah’ın (cc), kulların günahlarını örtmesi ve kulu günahın zararlarından ve karşılıklarından muhafaza etmesi manalarına gelmektedir.İstiğfarın ıstılah manasına gelince: “İstiğfar”, kulun işlediği günahların dünya ve ahiretteki olumsuzluğundan korunmayı Allah'tan talep etmesidir.

İstiğfarın Faydaları:

İstiğfar, kulu Allah'ın mağfiretine eriştirir ve günahların bağışlanmasını sağlar... Allah subhanehu ve teâla Kur'an'da, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetlerin kendileri için hazırlandığı muttaki kulları, onların özelliklerini ve sıfatlarını anlatırken şöyle buyurmuştur:

“O takva sahipleri ki, bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (3/Âl-i İmran, 135)

Bu ayetten anladığımız gibi, Müslüman, bir kötülük yaptığında veya kendi nefsine zulmettiğinde hemen onun akabinde Allah'ı hatırlayıp "estağfirullah" derse bunun karşılığında Allah'ın mağfiretini elde etmiş olur. ŞüphesizRabbimiz bizlere karşı her zaman çok merhametli ve cömerttir. Bizlere sayısız nimetler bahşetmiş, kusur ve hatalarımız olduğunda da af ve mağfiretle muamele edeceğini bildirmiştir. Bizler ne kadar Rabbimize yakınlaşırsak Rabbimiz bizlere kat kat fazlası ile mükafatlar vermiştir. Ona layık kul olma yolunda günah ve hatalarımıza bol bol tövbe ve istiğfar etmek kul olarak yapacağımız en güzel davranıştır. Cümlemize kabul olan dualar, tövbeler nasip olsun inşallah…Yüce Mevla’nın rızasına ve sevgisine mazhar olan kullardan olmak temennilerimle.

MEKKENİN KOMŞUSU