IRAK-SURİYE HUDUT SORUNU

IRAK-SURİYE HUDUT SORUNU
Strateji Uzmanı Gazeteci Yazar Suat Gün
IRAK-SURİYE HUDUT SORUNU
IRAK-SURİYE HUDUT SORUNU
IRAK-SURİYE HUDUT SORUNU

SUAT GÜN HABERİ: Efendim GARA’da çok şehit verdik, şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı şöyle olurdu. Bunlar boş tartışmalardır. Esas sorun hudut sorunudur, esas sorun Osmanlı topraklarının akıbetinin doğru tayin edilememesi sorunudur, esas sorun Türkiye’nin güney hudutlarının çizilişinin Lozan’da Hayim Nahum (Yahudi Hahambaşı) plânına göre yapılmış olması sorunudur. Günümüzde esas sorun, İsrail’in genişlemesi için, “Oded Yinon” plânını ABD’nin bölge ülkelerine zorlaması meselesidir. Bu plânın gerçekleşmesi için Türkiye-Irak-Suriye-İran arasında tampon bir Kürt devletinin kurulması, bu devletin bütün komşularına karşı gaddarca saldırgan bir politika takip etmesi Müslümanları birbirine kırdırarak İsrail’in önünün açılması hedefidir. ABD Irak’ı işgal ederek zayıflatarak bu hedefin birinci ayağını gerçekleştirmiştir, bu hedefin ikinci ayağı Suriye’nin iç savaşa sürüklenerek dağıtılması projesi, bu da gerçekleşmiştir. Bu projenin üçüncü ayağı Türkiye ile İran’ın savaştırılarak zayıflatılması hedefidir, henüz bunun oyun kuruculuğu gerçekleşmemiştir, hazırlık safhasındadır. Şimdi bu meseleye kafa yoruyorlar. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan’ı çatıştırarak Türkiye’nin gücünü kırmayı plânlıyorlar. Türkiye’nin güney hudutlarına ABD yerleşerek hasmane hareket ediyor. (Ancak onların şeytani plânları ters tepecektir.) Öncelikle Hayim Nahum Plânına bir göz atalım: Bu plâna göre, Türkiye; 1200 yıldan beri kadim Türk şehirleri olan Akdeniz’den itibaren Suriye sınırları içinde kalan; Lazkiye-Türkmendağı-Halep-Menbiç-Rakka-Deyrizor-Haseke, Irak topraklarında Musul-Kerkük-Tuzhurmatu-Telefar-Süleymaniye şehirlerini bırakarak çekilecektir. Enerji bakımından kendine yetersiz, kaynakları yağmalanmış, Osmanlının borçlarını ödemeye mahkûm edilerek boğazı sıkılmış, boğazlardan serbest geçiş hakkı verilerek egemenlik hakkı sınırlanmış, sarp dağların zirvelerinden geçen hudut düzenlemesiyle güvenliği tehlikeye sokulmuştur. Suriye hududu demiryolu hattı boyunca uzatılmış, akıldan mantıktan yoksun bir mantıkla çizilmiş; aileleri parçalayarak kimi köylerin ortasından, kimini de tecrit ederek geçmiştir. (Terk edilen hudutlar içinde Batı Trakya’da var.) Türkiye Batıya sürekli muhtaç olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. (Lord Gürzon daha Lozan’da kalkınma için, para için kapımıza geleceksiniz demiştir.) Bu plâna göre Türkiye ileride kurulacak müstakbel Yahudi devleti ile arasına 400-500 Km mesafe bırakacaktır. Bırakılmıştır. Lozan’da bu şartların hepsi yerine getirilmiştir, öngörülen mesafe fazlasıyla bırakılmıştır. Enerji kaynaklarının, petrol kuyularının 500 Km kuzeyine çekilmiştir. Mevcut hudutlar haksızdır, mevcut hudutlar güvensizdir. Mevcut hudutlar ecdat kanının karşılığı değildir. Mevcut hudutlar Yunanı denize döken bir ordunun hakkı değildir. İngiliz plânına göre buralarda kurulan devletler ve rejimler Türkiye karşısında meşru değildir, hukuki değildir, geçerli değildir. Hâlbuki son Osmanlı (Kaldı ki işgal altındaki İstanbul’da bu karar alınmıştır.) Meclisi Mebusan’ında alınan “Misak-ı Milli Kararı’nda” bu vilayetlerdeki haklarımızdan vazgeçmeyeceğimize dair yemin edilmiştir. Bu yemin tahammül sınırlarının en uç çizgisidir. Bu yemin en kati karardır. Bu yemin namus kararıdır. Bu yemin bu ecdat vasiyetidir. Yerine getirilmediği sürece Türkiye kan kaybetmeye devam edecektir, Türkiye evlatlarını şehit verecektir. Bu kanama hiç durmayacaktır. (Bu sınırların ele geçirilmesi ve Misak-ı Milli yolundaki çalışılmaları soran bir gazeteciye maalesef merhum Demirel: “Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün yapmadığı şeyi ben mi yapacağım demiştir”.) Mesele GARA kurtarma harekâtının başarısı meselesi değildir, mesele hudutların düzeltilmesi meselesidir. Mesele Türkiye’nin iradesinin kabul ettirilmesi meselesidir. Mesele Türkiye’nin baskı altından kurtulması meselesidir. Mesele Türkiye’nin cendereye girmeyeceği meselesidir. Mesele Türkiye’nin büyük güç olmasının yolunun açılması meselesidir. Peki, hudutlar nasıl düzeltilecektir. Bu konu üzerinde tartışmaya devam edelim: Harita: 1: Misak-ı Milli Haritası Misak-ı Milli’de en son tahammül sınırları böyle çizilmiş, sen Yunanı denize döküyorsun, Ege’de adalarını bile almıyorsun!? Böyle bir anlaşma böyle bir zafer olur mu? Akıl alır gibi değil! İşte öyle yaparsan böyle olur, fatura gelecek nesillere çıkar. Neden Lozan’da “Batı Trakya istenmedi?” Neden İnönü “Batı Trakya’nın Bulgaristan’a verilmesini savundu? Kendisinin görevi “Bulgaristan’a bedava hediye taktim etmek midir?” Kimin haklarını savunmak için oraya gitmiştir? Limni Adası bize verildiği halde Türk kâtibin listeye yazmayı unutması yüzünden bu ada alınamamıştır. “Türk Heyeti, Lord Gürzon’un; ‘galiba Limni Adası size lazım değil’ alayına maruz kalmıştır.” Ege adaları hiç istenmemiştir. (Neymiş çoğunluk ahalisi Rummuş!) Bu antlaşmayı 1. TBMM’nin (Kahraman Meclis, Gazi Meclis) kabul etmeyeceği anlaşılınca Meclis fesh edilmiş, seçimlere gidilip yeni Meclis oluşturulmuştur. 

Harita: 2: Hayim Nahum Plânına göre Türkiye’nin güney sınırları Maalesef sınırlarımız Hayim Nahum Plânına göre çizilmiştir. Daha İsrail kurulmadan Türkiye 400 Km kuzeye atılmış araya tampon devletçikler koyulmuştur. Lübnan ve Suriye gibi. Böylece İsrail’in kuruluşu kolaylaştırılmıştır. 1948’de İsrail kurulmuştur. İki, üç kışkırtıcı savaştan sonra Araplar (1956-1967 ve 1973) dize getirilmiş, İsrail bölgeye yerleştirilmiştir. Mesele burada kalmamış, Yahudi Devletinin 4-5 bin yıllık hedeflerinden hareketle genişlemesi için 1980’lerde bir plân yapılmıştır. Bu plân Oded Yinon Plânıdır. Plân iki aşamalıdır. Birincisinde Mısır, Irak, Suriye, Ürdün, Kıbrıs ve Türkiye topraklarında hâkimiyet tesis edilecektir. İkinci aşamada sınırlar, Basra Körfezi ve Hazar Denizi’ne kadar uzanacak, İran bertaraf edilecektir. Türkiye bölünecektir. İsrail, Kıbrıs’ı alana kadar Kıbrıs meselesi çözülmeden sürüncemede bırakılacaktır. Harita 3 ve 4 HARİTA: 3: İdod Yinon Plânı 1. Aşama İdod Yinon Plânı, 2. Aşamada Basra Körfezi ve Kızıldeniz’de, Süveyş Kanalı’nda tam hâkimiyet kuruyor. İsrail, Güney ve Kuzey Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne çıkıyor. Kimi haritalarda da Doğu Karadeniz bölgesi üzerinden Karadeniz’e çıkıyor. Batılı merkezler tarafından daha önce yayınlanmış Büyük Ermenistan ve günümüzde yayınlanan Büyük Kürdistan projelerinin haritaları hemen hemen birbirinin aynısıdır. Bu plânlarda daha sonra İsrail’e devredilmek üzere Akdeniz’den Karadeniz’e çıkış koridoru bulunmaktadır. Harita 5-6… BOP projesinde de Büyük Kürdistan’ın Karadeniz’e çıkışı bulunmaktadır. HARİTA: 4: İdod Yinon Plânı 2. Aşama Bu plâna dikkat edilirse gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışındaki bütün bölgeler, daha doğrusu Kürtlerin azınlıkta veya çoğunlukta yaşadığı bütün topraklar İsrail egemenliğine veriliyor. Burada Kürtler için bağımsız bir devlet kurulacağı hülyası tıpkı Arnavutların büyük Arnavutluk hedefiyle, Şerif Hüseyin’in Arabistan’da Büyük Arap krallığı kurulacağı vaadine kanmasıyla, aynıdır. O tarihte hayale kapılanların batının hegemonyasına girerek nasıla aldatıldığını küçücük Arnavutluk Krallığı, Ürdün, Irak Krallıkları gibi küçük devletlere razı olmak zorunda kaldıkları görüldü. Adamlar hedeflerini ve hayallerini gizlemiyorlar, açıktan söylüyorlar, bir sonraki merhaledeki ne yapacaklarını da söylüyorlar, plânlarını 40 sene evvelinden yapmışlar, bu işin gizlisi saklısı yok… Sudan’ı böleceğiz diyorlar bölüyorlar, Somali’de iç savaş çıkartacağız diyorlar çıkartıyorlar, Libya’yı yıkacağız, üçe böleceğiz diyorlar bölüyorlar, Yemen’in altını üstüne getireceğiz diyorlar getiriyorlar. Siz ne yaparsanız yapın eninde sonunda sizi bu plâna (İdod Yinon Plânı) razı olmaya mecbur edeceğiz diyorlar ve yapmaya zorluyorlar. Bunu başarmak için finans yolu ile ekonomik çökertmelerle, istihbarat çalışmalarıyla yükleniyorlar, hedef ülkeyi yumuşak lokma haline getiriyorlar. ABD’yi ve Ordusunu mayın eşeği gibi kullanıyorlar. İslam Dünyasını buhrana sokuyorlar, sürekli birbirleriyle çatıştırıyorlar. Enerjisini boş yere israf ettiriyorlar. Aslında bunların zannedildiği kadar gücü de yok. Mesele hayır demeye, tavır göstermeye bakıyor. HARİTA: 5: BÜYÜK ERMENİSTAN HARİTASI HARİTA: 6: BÜYÜK KÜRDİSTAN HARİTASI HARİTA: 7: SURİYE'Yİ BÖLMEDE ABD PLÂNI Sonuç: Razı olursak, teslimiyeti kabullenirsek dediklerini yapacaklar, halkımızı uyandırır, topyekûn karşı koyarsak, yüzyıllık plânları ve haritaları yırtarsak İsrail’de çökecektir, eski vatan topraklarımız olan Suriye ve Irak’ta iç savaş bitecek tekrar yönetimimiz altına gireceklerdir. Huzurlu yeni bir dünya kurulacaktır. Bundan sonraki yazım Irak ve Suriye’de sınır düzeltmesi nasıl olmalıdır? Bunun harita çalışmaları olacaktır.