AİLEDE MERHAMET ve HUZUR ( 5 )

AİLEDE MERHAMET ve HUZUR ( 5 )

SILA-i RAHİM

‎صلةالرحم

 Sıla-i Rahim anlamı akraba ziyareti demektir. Yakın soy bağında bulunan kişiler olarak da söylenilen akraba ziyareti soy bağında bulunan kişilerle olan iletişim anlamında kullanılmaktadır.

Sıla kelimesi, kavuşmak, ulaşmak, vuslat anlamına gelir. Sıla; “ulaşmak”,“ kavuşmak” manasına gelen “vusul” kökünden gelmektedir.

Rahim; kelime olarak rahmetten gelir. Rahmet “acımak”, “şefkat duymak ” manalarını taşır.

Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, karabet gibi farklı kelimelerle dile getirilen beşeri yakınlığı ifade eder. (Fîrûzâbâdî, İbnü'l-Esir) Bir nesneyi bir nesneye ulaştırmak bitiştirmek ve eklemek manasındadır.

Sıla-i rahim: Hısım akrabayı ziyaret emek ve onlarla görüşmek iletişim halinde olmak; alakayı devam ettirmek akrabanın kusurlarını affetmekdir. İslam dinin en önem verdiği konulardan biridir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.

Kur’ân-ı Kerîm’de rahim kelimesi yer almamakla birlikte çoğulu erhâm yedi âyette sözlük anlamında (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/6; el-En‘âm 6/143, 144; er-Ra‘d 13/8), üç âyette “akrabalar, akrabalık bağları, akrabalık hakları” (en-Nisâ 4/1; Muhammed 47/22; el-Mümtehine 60/3), iki âyette ülü’l-erhâm şeklinde (el-Enfâl 8/75; el-Ahzâb 33/6) “akrabalar” mânasında geçmektedir. Ayrıca “kurb” (yakınlık) kökünden çeşitli kelimelerin bulunduğu başka âyetlerde de akrabalarla ilgili görevlere yer verilmiştir (meselâ bk. el-Bakara 2/83, 177; en-Nisâ 4/36; eş-Şûrâ 42/23). Nisâ sûresinin ilk âyetinde Allah’a saygısızlığın hemen arkasından akrabalık haklarına riayet etmemekten sakınılması istenmekte olup İslâm âlimleri bu âyete ve daha başka âyetlerle hadislere dayanarak sıla-i rahmi gözetmenin vâcip (farz) ve sıla-i rahme riayetsizliğin haram olduğunu bildirmiştir . 

Sıla-i rahim konusu hadislerde de geniş biçimde yer almış, gerek bu tabirle gerekse başka ifadelerle bunun önemi vurgulanmıştır. Buhârî’nin konuya ayırdığı bablardan biri “Ṣılatü’r-raḥm” başlığını taşır (“Edeb”, 10). Burada yer alan bir hadiste bir kimsenin, “Beni cennete götürecek bir iş söyler misiniz?” şeklindeki bir sorusuna Hz. Peygamber, “Allah’a kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın; namazını kılar, zekâtını verirsin ve akrabanı gözetirsin” diye cevap vermiştir “Kim akrabasına ilgi gösterirse Allah da ona ilgi gösterir” şeklindeki başlık altında kaydedilen bir hadise göre (“Edeb”, 13) Allah Teâlâ, ana rahmine bağlı akrabalık düzenini kurduktan sonra bu bağları yaşatanlara kendisinin ilgisinin süreceğini, akrabalık bağlarını koparanları ise kendi ilgisinden mahrum bırakacağını bildirmiştir. Euzu billah 

 Akraba Ziyareti Kimler Arasında Olmaktadır? 

 İnsanın ailevi soy bağının yer aldığı kişiler arasında olan kişilere kan bağı olan kişilere akraba denilmektedir. Uzaklarda yaşayan kişilerin birbirleri ile iletişim kurmaları akraba ziyareti akraba ilişkisi denilmektedir. Akraba ziyareti sadece uzaklarda olan kişiler arasında değil yakın soy bağı kişiler arasında da yapılması gereken bir faaliyettir. 

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Rahim Arş'a asılıdır, der ki: "Kim beni sıla ederse Allah da ona sıla etsin. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun."

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Tirmizi'deki rivayet şöyle: "Nesebinizden sıla-i rahm yapacaklarınızı öğrenin. Zira sıla-i rahim akrabalarda sevgi, malda bolluk, ömürde uzamadır."

Meymune radıyallahu anha anlatıyor: 

Selmân İbnu Âmir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Fakirlere yapılan tasadduk bir sadakadır, ama zî-rahm'a (yani akrabaya) yapılan ikidir: Biri sıla-i rahim, diğeri sadaka."

Hele şu corona virüsü korkusuyla mahrum kaldığımız ziyaretlerine gidemediğimiz eş dost akraba ziyaretlerini ne kadar özledik değilmi belkide farkında değildik sıla-i rahimden şimdi mahrum kalınca anladık değilmi?

Kıymet vermenin sevmenin sevilmenin Allah cc kıldığı farzlar üzerine kurulan manevi kuralların nekadar önemli olduğunu  rabbim şuuruna varanlardan eylesin. Kardeşçe muhabbetler, sevgiler, birlikler daim olsun inşallah . 

KABE’NİN KOMŞUSU