Meymûne Binti Haris (ra) Kimdir

Meymûne Binti Haris (ra) Kimdir
Emiyra Bayrak Kabe komşusu
Meymûne Binti Haris (ra) Kimdir
Meymûne Binti Haris (ra) Kimdir

 

MEYMÛNE

‎ميمونة

Meymûne (Berre) bint el-Hâris b. Hazn el-Hilâliyye (ö. 51/671)

 Meymûne binti Hâris (r.a.) Resûlullah Efendimiz’in nikâhı ile şereflenen son eşi... Umretu’l-Kazâ dönüşü kendi isteği üzere Efendimizin aileleri arasına katılarak mü’minlerin annesi olma şerefini elde eden bahtiyarlardan... En son vefat eden annemiz... Zeynep binti Huzeyme annemizle de anne bir kardeşlerdir..

Hz. Meymûne, Mekke’de Benî Hilâl kabîlesine mensuptur. Asıl adı Berre olup, Efendimiz onu Meymûne olarak ismini değiştirmiştir.. Hicretten sonra ashabıyla birlikte emniyet ve güven içerisinde mübarek belde Mekke’ye girişinin bir hatırası olarak ona Meymûne adı verildi. Annesi Hint binti Avf İbni Züheyr ibni Hâris’dir. Halk arasında büyük itibara sahipti. Ona, “İhtiyar kadınların en talihlisi” denirdi. Kızlarının hepsini zamanının itibarlı ve ileri gelen şahsiyetleriyle, meşhur kimselerle evlendirmişti.

Kendisi Amir İbni Sa’sa isimli bir kabileye mensup Haris’in kızıdır. Asıl adı Berre iken, Hz. Peygamber (sav) onunla evlenmesinin ardından ismini “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen Meymune olarak değiştirmişti .

Üvey kız-kardeşi Hz Zeynep Binti Hüzeyme, Peygamberimizin hanımlarındandı ve Hicretin 7. yılında vefat etmişti. Peygamber Efendimizin (sav) amcası Hz Abbas Zeynep Binti Huzeyme’nin vefatından sonra Peygamberimizin Hz Meymune ile evlenmesini istemekteydi. Bunun bir çok sebepleri vardı. Peygamberimiz, kardeşleri bazı kabilelerin reisleriyle evli olan bu ihtiyar kadınla evlenirse, düşmanlarının sayısı azalacak, belki aradaki akrabalık münasebetiyle onlar da İslamiyet’i kabul edeceklerdi.

Resulullah (sav) Hz Meymune ile evlenmiştir. Gerçektende bu sayede pek çok kabile ona efendimize ve islama olan düşmanlıklarını terketmişkerdi. Hatta Hz Meymune’nin kabilesi izdivaçlarından sonra topluca medineyi müneverreye gelerek İslamiyeti kabul etmişlerdi.

Peygamber efendimiz (sav), Meymûne annemizin üç kız kardeşine “Mü’min Kardeşler” diye iltifat ederdi. Bunlardan Zeynep binti Huzeyme (r.a.), Efendimizle, Ümmü’l-Fadl Lübâbetü’l-Kübrâ (r.a.), Hz. Abbas ile, Esma binti Umeys (r.a.) da Cafer ibni Ebi Tâlib ile evliydi. Diğer kardeşleri Selma binti Umeys Hz. Hamza ile Hz. Halid İbni Velid’in annesi Lübabetu’s-Suğra Velid İbni Muğire ile, Esma binti Hâris, Übey İbni Halef ile Azze binti Hâris Ziyad ibni Abdullah ile evliydi. Hepsi de toplumun ileri gelen şahsiyetleriydi. Hizmetleriyle, şecaat, cesâret ve kahramanlıklarıyla halk arasında itibar kazanmış kişilerdi.

Peygamberimiz (sav) Hz Meymune ile üç yıl kadar evli kalmış, bu muhterem kadın da Hicretin 51. yılında seksen yaşlarında iken bir Hac dönüşü Mekke’de hastalanmış ,Kendisini şehrin dışına çıkartmalarını istemişti .Zira Resûlullah Efendimiz onun Mekke dışında vefat edeceğini haber vermişti. Tenim’e yakın “Serif” denen yere gelince ruhunu teslim etmişti. Cenaze namazını yeğeni Abdullah İbni Abbas (r.a.) kıldırdı. Serifte defnedilmişti  Yolda onun tabutu taşınırken İbni Abbas (r.a.): “Ona yumuşaklıkla muâmele edin. Onu sarsmayın, sallamayın, edeple yola devam edin. Çünkü o annenizdir.” hatırlatmalarında bulundu. Resulullahın yaşadığı devirle ilgili pek çok kıymetli hadisler rivayet eden  annemizin Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan Meymûne’nin Resûl-i Ekrem’den yetmiş altı hadis naklettiği kaydedilmekte, bunlardan yedisi Ṣaḥîḥayn’da, biri yalnız Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’de, beşi yalnız Ṣaḥîḥ-i Müslim’de bulunmaktadır. Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde yer almaktadır (VI, 329-336). Kendisinden bu hadisleri kız kardeşlerinin çocuğu olsn İbn Abbas, Resûl-i Ekrem’in geceleyin nasıl ibadet ettiğini görmek için bazan Hz Meymûne’nin evinde yatmış, teyzesinden Resûlullah efendimiz uyandığında kendisini de uyandırmasını istemiş ve bu husustaki tesbitlerini rivayet etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 181, 182, 185-195). 

annemiz Hz Meymune’ye sonsuz selam olsun.

KABENİN KOMŞUSU